Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Our University 

Un spaţiu care te inspiră

Situată pe o colină care străjuieşte oraşul, o clădire impunătoare îşi pune amprenta distinctă în viaţa locuitorilor - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş. Parcul dendrologic care o înconjoară din toate părţile o protejează de monotonia citadină, ca o insulă de verdeaţă integrată perfect rolului ei de modelator al unor discipoli ai lui Asclepios, hotărâţi să aline suferinţa omenească şi să le fie de folos semenilor din jur.
Încă de la intrare, frumuseţea copleşitoare a locului este perfect completată de armonia arhitecturală a clădirii principale, în care forfota de zi cu zi a studenţilor este singura care tulbură acest spaţiu.
Intrată de mult timp în patrimoniul oraşului, clădirea universităţii oferă o perspectivă aparte asupra locului. În spatele acesteia, o grădină botanică bine îngrijită, dar care se integrează abundenţei de vegetaţie din jur, reprezintă un spaţiu de recreere, dar totodată serveşte ca bază materială pentru studenţii Facultăţii de Farmacie, avantaj unic care o singularizează între centrele de pregătire medicală din România.
Ascunse privirilor trecătorilor, laboratoarele universităţii (situate atât în corpul principal, cât şi în clădirile anexe) fac trecerea surprinzătoare de la frumuseţea exterioară a unei clădiri ce are patina timpului, la realitatea dinamică a tehnologiei secolului al XXI-lea. Centrul Integrat de Medicină Dentară reprezintă, încă de la intrare, un spaţiu modern, practic, care impresionează prin arhitectura frumoasă şi sobră, potrivită aspectului general al întregului complex academic, dar şi prin interiorul futurist şi dotarea de ultimă oră, visul oricărui aspirant la statutul de student stomatolog.
În exterior, grădina de plante medicinale (în care studentul are posibilitatea de a studia atât plantele aromatice, cu parfumul lor inconfundabil, cât şi cele toxice, care rămân totuşi o sursă nepreţuită de principii active) completează peisajul care pare desprins dintr-o lume de poveste.
La toate acestea se adaugă vasta bază sportivă – una dintre cele mai moderne săli de sport din România, terenurile de tenis şi minifotbal cu nocturnă, sala de fitness şi Clubul Sportiv Universitar - care face ca studenţia la UMF Tîrgu Mureş să fie şi să rămână o experienţă de neuitat.

An inspiring place 

Situated on a hill that overlooks the city, an imposing building has a distinct impact on the lives of the citizens – The University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş. The dendrological park that surrounds the University on all sides protects it from the monotony of the town as an island of greenery perfectly integrated to her role as a model of her disciples of Asclepius, determined to relieve human suffering and help others.
From the entrance, the overwhelming beauty of the place is perfectly complemented by the architectural harmony of the main building, where the daily bustle of students is the only one that disturbs this place.
Being considered, for a long time, a heritage of the city, the  niversity offers a unique perspective on the place. Behind it, a well-attended botanical garden, that integrates the abundance of the surrounding vegetation, is a place for recreation, but also serves as the base material for students of the Faculty of Pharmacy, a unique advantage that sets it apart from other medical training centres in Romania. Hidden from the eyes of the passersby, the University laboratories (located in the main building as well as in the annex ones) are a surprising shift from the external beauty of the building that has the emblem of time, to the dynamic reality of the twenty-first century technology. The Integrated Dentistry Centre is a modern, practical place which impresses you with its beautiful and sober architecture, appropriate for the general appearance of the entire academic complex but also by the futuristic and cutting edge equipment, the dream of every aspiring dental student.
Outside, the herb garden (where the student has the possibility to study both aromatic plants, with their distinct scent, as well as the toxic ones, which remain however a priceless source of active ingredients) complements the landscape that seems a world removed from a story.
To all this, the vast Sports base is added-one of the most modern sports facilities in Romania, tennis courts and lighted football fields, a gym and the University Sports Club-which makes studentship at the University of Medicine and Pharmacy remain an unforgettable experience.